<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=615923385674774&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Ofte stilte spørsmål

Her finner du ofte stilte spørsmål fra våre kunder

Å etablere beite med Nofence er naturligvis ikke det samme som å gjøre det med fysiske gjerder. Et fysisk gjerde vil utgjøre et hinder for dyra. Nofence-grensa må derimot betraktes mer som en sone. Sonens utstrekning er avhengig av to faktorer:

 • Dyrets fart når det passerer beitegrensa 
 • Hvor nøyaktig dyrets posisjonsmåling er (GPS-forhold)

Dette betyr at klavens varsling kan starte enten litt før eller litt etter i forhold til der brukeren har tegnet inn grensa, men normalt er ikke avviket på mer enn fem meter. Etter at lydvarslingen starter, vil dyret normalt bevege seg enda litt lenger bort før det velger å snu. I praktisk bruk vil man derfor kunne oppleve at dyra beveger seg 5–10 meter utenfor linjen som angir Nofence-grensa i appen.

En GPS-mottaker som er i ro, kan oppfatte en bedre nøyaktighet enn det som er reelt. Dette er et kjent fenomen i GPS-teknologien, og kalles drifting. Dette kan føre til at et dyr som hviler nært beitegrensa, må flytte seg lenger inn i beitet fordi lydvarslingen kan starte. Det er liten risiko for at dette skal skje, men det kan likevel forventes hvis klaven går i sovemodus nærmere enn 10 meter fra grensa. Derfor må Nofence-grensa ha god margin til steder der man vet at dyra liker å hvile.

Risikoen for slike unøyaktige posisjonsmålinger er størst i områder der signalene fra satellittene blir reflektert i bygninger, store steiner eller fjellknauser. Riktig bruk av innebeacon i fjøs, leskur og på hvileplasser forhindrer at dette skjer når dyret legger seg ned for å hvile.

 • Lag et passord ved hjelp av aktiveringslinken du får tilsendt på mail. Du vil motta mailen når klavene blir sendt fra oss. 

 • Last ned Nofence-appen via App Store eller Play Butikk. Du bruker samme brukernavn og passord for å logge inn i nettportalen my.nofence.no. Husk å tillate pushvarsler.

 • Gjør deg kjent med appen. Velg ‘Klaver’ i menyen, da får du opp en liste over alle klavene dine.

 • Lad batteriet og sett det i klaven. Klaven vil starte idet du klikker i batteriet og en oppstartslyd vil bli spilt av.

 • Heng klavene på dyra. Vær nøye med tilpasningen, klaven skal hverken være for stram eller for slakk. Se video om korrekt tilpasning av klaven her. Husk at dyra kan vokse i løpet av en beitesesong og at det derfor kan være nødvendig å justere klaven.

 • Hver klave har et eget serienummer. Legg inn dyrets navn eller ID-nummer i appen, slik at du ser hvilket dyr som bærer klave.

 • Tegn et innlæringsbeite i appen. Du kan lese mer om innlæring ved å trykke her. Bruk menyvalget ‘Flytt’ for å overføre klavene dine til beitet du har laget. Følg instruksjonene i appen.

 • Når klaven kommer inn i det fysiske beiteområdet, vil det virtuelle beitet aktiveres, og innlæringen kan starte.

Dyra trenger om lag 1-2 uker på å lære seg Nofence, selv om de fleste dyr lærer å snu på signal på tre dager. En god innlæring er den beste garantien for at systemet skal fungere etter intensjonen.

Dyra må ha opparbeidet en trygghetsfølelse for området hvor innlæringen skal foregå. Det fungerer best for både dyreholder og dyra at innlæringen foregår innenfor et fysisk inngjerdet område. Lag deretter et beite som overlapper det fysisk inngjerdede området, slik at dyra er inngjerdet både fysisk og av én virtuell gjerdelinje. 

Beiteområdet må være lite nok til at dyra hyppig kommer i kontakt med Nofence-grensa og varslingen de første dagene, men likevel stort nok til at dyra får nok mat og har god nok plass. Når du ser at dyra har lært å snu på lydsignalet og gjør dette konsekvent, er de klare til å slippes på helvirtuelle gjerder.

Nei, hvis dyrene har lært systemet godt, trenger de ingen ny innlæring. Du trenger heller ikke ny innlæring når neste beitesesong skal starte.

Det er viktig å tenke seg at dyra trenger forutsigbarhet. La dyret få gå lenge nok i det første beitet til du ser at de respekterer lydsignalet. Lag de nye grensene så intuitivt som mulig. Hvis dyra er vant til en fast liggeplass, og man flytter flokken til et helt nytt område i nærheten, er det ikke helt uvanlig at de vil “hjem for å hvile”.

Før du tegner opp en Nofence-grense tett inntil en sterkt trafikkert vei, bør dyra ha lært systemet godt og over tid ha vist at de respekterer lydvarslingen som gjerdefunksjon. Nofencegrensa bør ta høyde for hvor nøyaktig dyrets posisjonsmåling er, og hvor bredt varslingsfeltet er. Prøv deg frem med en klave og legg merke til hvor lydvarselet starter. Husk at dyret fortsetter enda noen meter etter at lydvarselet har startet, før det snur. Hastigheten på dyret vil også virke inn på beitegrensa.

Storfeklaven:

 • Vekt klavehus med kjetting: 858 g
 • Vekt batteri: 450 g
 • Vekt nakkereim: 138 g
 • Totalvekt, komplett storfeklave: 1446 g

 

Småfeklaven:

 • Vekt klavehus med kjetting: 292 g
 • Vekt batteri: 192 g
 • Vekt nakkereim: 21 g
 • Totalvekt, komplett småfeklave: 505 g

Vi anbefaler at alle voksne dyr bærer klave. Slik unngår man at dyr uten klave trekker med seg dyr med klave ut av beiteområdet.

Kalv, kje og lam må være store nok før de begynner å bruke Nofence. Dette innebærer at følgende to forhold er ivaretatt:

 • Dyret er tilstrekkelig mentalt utviklet til å forstå og mestre sammenhengen mellom  egen adferd og lydvarslingen.
 • Dyret har tilstrekkelig fysikk, størrelse og helse til å bære klaven uten at det hemmer adferden.

Det er store variasjoner mellom individ, rase og art på disse punktene. Nofence har ikke grunnlag for å angi en eksakt grense for når dyret er stort nok. Når unge dyr tar i bruk Nofence for første gang, er det svært viktig at du følger med på at de fort mestrer systemets varsling, samt at klavens størrelse og vekt ikke hemmer adferden deres.

Ved bruk av Nofence på små dyr er det ekstra viktig å sjekke at kjettingen kommer i kontakt med dyrets hals. Dersom dyrets nakke er for liten i forhold til lengden på nakkereima, vil kontaktpunktene komme for langt ned. Dyret vil dermed ikke kjenne strømstøtet og derfor ikke lære seg systemet eller respektere Nofence-grensa.

Som en tommelfingerregel bør unge dyr være store nok til å bære vekta av klaven, tilstrekkelig mentalt utviklet til å forstå hvordan systemet fungerer, og dessuten stort nok til at kjettingen kommer i kontakt med dyrets hals for at strømstøtet skal ha effekt.

Nei, hver klave har et unikt serienummer som er koblet til eierens brukerkonto i Nofence-databasen. Dersom det skulle skje at klaven blir stjålet, er det fremdeles du som kan spore den, så lenge du ikke har fjernet klaven fra kontoen din.

Ja, den viser sin posisjon så lenge det er nok strøm til at den rapporterer inn til vår server. Hvis ikonet for klaven har blitt gult i appen, er enten batteriet tomt eller mobildekningen dårlig. Man bør altså få byttet batteri så snart klaven slutter å rapportere, for å være sikker på hvor den befinner seg. Det er imidlertid viktig å huske på at når klaven ligger helt i ro, så vil den oppgi en dårligere posisjon. Her må man lete med en radius på 0–10 meter fra oppgitt posisjon.

Dersom klaven fortsatt har strøm, kan man søke etter klaven med bluetooth ved å spille av en lokaliseringstone. Denne funksjonen kan brukes for å finne en klave som er mistet slik at det blir lettere å finne den i terrenget.

Dette kommer helt an på hvilken beitemetode som benyttes. Har du store beiter, vil batteriet generelt vare ut beitesesongen. Klavene har solceller som er 50 % større enn på småfeklavene, og disse leverer strøm til batteriene (20Ah). På mindre beiter, hvor dyra ofte oppholder seg innen en radius på 10-12 meter fra gjerdegrensene over lengre perioder, går batteriene fortere tomt. Dette skyldes at presisjonskravet for posisjon inne i beitet er lavere enn når dyra er nært Nofencegrensa. Batterilevetiden påvirkes også av følgende faktorer:

 • Størrelsen på beitene. Store beiter gjør at dyra ofte ferdes langt fra grensene, og dette er strømsparende.
 • Hvor mye vegetasjon det er i beitet. Økt vegetasjon gir mindre solinnslipp på solcellene og dårligere lading.
 • Solgang i beitet. Åpent terreng og sørvendt beite gir økt solgang og trange daler, og nordvendt beite gir mindre solgang.
 • Tilstrekkelig mobilforhold i beitet

Dette kommer helt an på hvilken beitemetode som benyttes. Klavene har solceller som leverer strøm til batteriene (10Ah). På mindre beiter, hvor dyra ofte oppholder seg innen en radius på 10-12 meter fra gjerdegrensene over lengre perioder, går batteriene fortere tomt. Dette skyldes at presisjonskravet for posisjon inne i beitet er lavere enn når dyra er nært Nofence-grensa. Batterilevetiden påvirkes også av følgende faktorer:

 • Størrelsen på beitene. Store beiter gjør at dyra ofte ferdes langt fra grensene, og dette er strømsparende.
 • Hvor mye vegetasjon det er i beitet. Økt vegetasjon gir mindre solinnslipp på solcellene og dårligere lading.
 • Solgang i beitet. Åpent terreng og sørvendt beite gir økt solgang og trange daler, og nordvendt beite gir mindre solgang.
 • Tilstrekkelig mobilforhold i beitet for sending av data (2G).

Slik får du batteriet til å vare lengst mulig:

 • Lag store beiter hvor dyra mesteparten av tiden oppholder seg minst 10-12 meter fra Nofencegrensa.
 • Pass på at det er god mobildekning i beiteområdet.
 • Sørg for at beitet har gode solforhold – det vil si lite vegetasjon i beiteområdet og lang solgang.

Ja, i appen har du full oversikt over batterinivået for alle klaver, så lenge de er i et område med mobildekning. Du kan også be appen om å sende deg et pushvarsel ved lavt eller tomt batteri.

Kommunikasjonen mellom klaven og appen skjer via mobilnettet. Gjerdefunksjonen er kun avhengig av GNSS-systemet (GPS, GLONASS og Galileo), men vi anbefaler å ha mobildekning i hele eller store deler av beitet, slik at du kan gjøre endringer på Nofencegrensa når det trengs, samt få data fra klavene når det skjer noe.

Ja, man kan ha flere flokker på forskjellige beiter. Det er ingen øvre grense på hvor mange aktive beiter man kan ha på samme tid.

Det er imidlertid viktig å huske på at dersom man ønsker å bruke Nofence til å splitte flokker i mindre grupper slik at disse beiter på overlappende beiter, så kan dette forvirre dyra.

Om man ønsker å skille flokken i mindre grupper, må man passe på at avstanden mellom beiteområdene er stor nok til at dyra ikke ser, hører eller lukter hverandre. Dette skyldes at dyras drifter kan være sterkere enn det opplevde ubehaget ved strømstøtet. 

Dersom kriteriene over fylles, kan du ha så mange beiter i appen som du vil.

Et Nofence-beite kan ha maksimalt 39 Nofence-påler (gjerdepunkter), og beitet må få plass innenfor et kvadrat på 6,4 × 6,4 km.

Ja, du kan tegne områder inne i beitet (utelukket område) som fungerer på samme måte som den ytre Nofence-grensa.

Du tegner utelukkede områder på samme måte som du tegner beite. Alle utelukkede områder må være inne i beitet, og at du kan ha maks ni utelukkede områder til sammen i hvert beite. Utelukkede områder må utformes slik at dyra enkelt forstår hvor de ikke får beite.

Beiter som i seg selv er utformet som smale korridorer, eller hvor deler av beitet består av smale korridorer, vil forvirre dyra ettersom de støter på et nytt lydvarsel mens de prøver å gå vekk fra et annet. Med andre ord møter de grensa og lydvarselet hvor enn de snur seg. Etter innlæringen har dyra lært å snu på lydvarselet, og bør da ikke møte et nytt varsel når de gjør som de skal.

Vi anbefaler at grensene som utgjør korridoren, ikke er mindre enn 30 meter fra hverandre.

I fjøs eller leskur kan GPS-signalene bli forstyrret eller forhindret. Kombinasjonen av forstyrrende signaler og at dyra ligger i ro, kan gi feilposisjoner som registreres utenfor beiteområdet. Dette kan igjen føre til lydvarsel og strømstøt. 

Av denne grunn bør innebeacon brukes, hvor vi  anbefaler å bruke mist to innebeacons i leskur. Dersom du har større fjøs, bør du rådføre deg med brukerstøtte

Når en klave registrerer at den er i nærheten av en innebeacon, slår gjerdefunksjonen seg av. Beveger dyret seg utenfor rekkevidden til en innebeacon, slår gjerdefunksjonen seg på igjen. Her kan du lese mer om innebeacon.

Elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall) inneholder komponenter som kan være skadelige for miljøet, og skal derfor ikke kastes i vanlig søppel. I EE-avfall finnes det også mye metall og plast, som det er viktig å gjenvinne. Gjennom vårt medlemskap i Norsirk er Nofence med å finansiere en ordning for innsamling, gjenvinning og håndtering av EE-avfall. Du kan lese mer om hvordan du kan gjenvinne våre produkter her.

Vurderer du å kjøpe Nofence?

Send oss en uforpliktende tilbudsforespørsel og du vil motta et tilbud fra vårt salgsteam.

Nye kunder - be om tilbud!
Nofenceklaver green neckstrap